Spojená škola internátna Michalovce

Dnes je 22.July 2024, meniny má Magdaléna, zajtra Oľga

Verejné obstarávania

Výzva na predloženie ponuky – Stavebné práce – oprava 28 okien a 2 ks dverí v budove školské byty, vrátane stavebných vysprávok

PDF Tlačiť E-mail
Piatok, 06 November 2015

Názov zákazky: „Stavebné práce – oprava 28 okien a 2 ks dverí v budove školské byty, vrátane stavebných vysprávok

jednoduchá zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Spojená škola internátna
Školská 12
071 01 Michalovce
IČO: 00500402
Zastúpená: PhDr. Mariannou Behúnovou, riaditeľkou školy
Tel./fax: 056/66883602
e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Bankové spojenie : Štátna pokladnica, číslo účtu: 7000107176/8180
Obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. d zákona č. 25/2006 Z. z.
Kontaktná osoba : PhDr. Marianna Behúnová a Ing. Gabriela Popriková
Tel: 0918 792 722 a 056/6883602

2. Predmet a názov zákazky

Stavebné práce – oprava 28 okien a 2 ks dverí v budove školské byty, vrátane stavebných vysprávok.

3. Opis predmetu zákazky

 • Vybúranie presklených stien
 • Dodávka a montáž plastových okien 1500 x 1800/20 ks, 1200 x 1800/4 ks, 3000 x 1800/4 ks vrátane žalúzií a parapet + koncoviek, 2 ks s a plastových dverí 4400x2730
 • Stierkovanie muriva a omietky
 • Maľovanie
 • Odvoz sute

4. Predpokladaná hodnota zákazky:

15 100,- € bez DPH

5. Miesto dodania predmetu zákazky:

Spojená škola internátna, Školská 12, 071 01 Michalovce

6. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky

Začatie prác od 16.11.2015, predpokladané ukončenie dodávky: 31.12.2015

7. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa – normatívne finančné prostriedky na tovary a služby. Úhrada faktúr sa bude uskutočňovať bezhotovostným platobným stykom v eurách ( € ) v 14 dňovej lehote splatnosti od doručenia faktúry do podateľne verejného obstarávateľa bez poskytnutia preddavkov. Stavebné práce budú prevzaté na základe priloženej faktúry a dodacieho listu.

8. Podmienky účasti

Uchádzač predloží nasledovné doklady:
- Výpis z Obchodného registra / Živnostenského registra
(doklad o oprávnení dodávať tovar alebo službu na predmet zákazky)

9. Navrhovaná zmluvná cena predmetu zákazky

Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena maximálna a vyjadrená v eurách, maximálne na 2 desatinné miesta. Ak je uchádzač platcom DPH, navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: - navrhovaná zmluvná cena bez DPH, % - na sadzba DPH a jej výška v €, zmluvná cena vrátane DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom. Súčasne na túto skutočnosť upozorní v ponuke verejného obstarávateľa. Uchádzač vo svojej ponuke stanoví cenu aj položkovite.

10. Lehota a miesto na predkladanie ponúk

Lehota na predkladanie ponúk je do: 13.11. 2015, čas: do 15,00 hod.
Uchádzač predloží ponuku v slovenskom jazyku a to prostredníctvom poštovej zásielky, e-mailom, alebo ponuku doručí osobne do podateľne, v uzavretej obálke s označením:

 • Identifikačné údaje uchádzača (Názov, sídlo)
 • „NEOTVÁRAŤ"
 • Heslo: „Okná a dvere v budove školské byty"

na adresu verejného obstarávateľa:

Spojená škola internátna, Školská 12, 071 01 Michalovce
Uchádzač môže predložiť svoju ponuku, vrátane všetkých žiadaných dokladov v zmysle bodu č. 8 tejto výzvy, na e-mailovú adresu:

 • Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
 • do predmetu e-mailu uvedie: Súťaž: „Okná a dvere v budove školské byty"
 • verejný obstarávateľ môže v prípade potreby požiadať uchádzača aj o opätovné

predloženie ponuky v listinnej podobe
Kontaktná osoba: PhDr. Marianna Behúnová a Ing. Gabriela Popriková
Telefón: 0918 792 722 a 056/6883602
Fax: 056/6883602
E- mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

V prípade osobného doručenia, uchádzači odovzdajú ponuku do kancelárie hospodárky školy a to v prac. dňoch od 7.00 hod. do 15.00 hod.

Ponuky zaslané po lehote predkladania ponúk, na inú adresu, inak, v inom jazyku, alebo ak doklady nebudú predložené podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, alebo uchádzač nebude spĺňať podmienky účasti, alebo nebude uchádzač spĺňať požiadavky na predmet zákazky podľa Výzvy na predloženie cenovej ponuky, ponuky nebudú brané do úvahy a nebudú vyhodnocované. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk bude neverejné.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neakceptovať ponuky zaslané po termíne na doručenie ponúk. Uchádzač zaslaním ponuky súhlasí so všetkými podmienkami verejného obstarávateľa uvedenými v tejto výzve. Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti so zrušením súťaže, zmenou podmienok súťaže alebo v závislosti s akýmkoľvek rozhodnutím verejného obstarávateľa.

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Najnižšia cena na celý predmet zákazky v eurách s DPH.
Po vyhodnotení ponúk bude uchádzačom oznámený výsledok. Úspešnému uchádzačovi bude zaslané oznámenie o prijatí predloženej ponuky a bude vyzvaný na podpísanie Zmluvy o dielo.

12. Zrušenie súťaže

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky tohto prieskumu trhu alebo prieskum trhu zrušiť. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a neuzavrieť zmluvu so žiadnym z uchádzačov.

PhDr. Marianna Behúnová
riaditeľka
V Michalovciach dňa 06.11. 2015