Spojená škola internátna Michalovce

Dnes je 22.July 2024, meniny má Magdaléna, zajtra Oľga

Odborné učilište

PDF Tlačiť E-mail

Cieľom výchovy a vzdelávania v odbornom učilišti je umožniť žiakovi:

 1. získať primerané kompetencie, a to najmä v oblasti komunikačných schopností, využívania informačno-komunikačných technológií, komunikácie v štátnom jazyku, materinskom jazyku a matematickej gramotnosti, získať tiež primerané sociálne, občianske a kultúrne kompetencie,
 2. rozvíjať manuálne zručnosti, adekvátne tvorivé schopnosti a aktuálne poznatky potrebné na výkon povolania na trhu práce,
 3. posilňovať úctu k človeku, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu, ktorého je občanom, k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre,
 4. získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám a zásadám ustanoveným v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd,
 5. pripraviť sa na zodpovedný plnohodnotný život v spoločnosti, v duchu porozumenia a znášanlivosti, rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami a náboženskej tolerancie,
 6. naučiť sa kultivovať svoju osobnosť, pracovať v skupine a preberať na seba zodpovednosť,
 7. naučiť sa kontrolovať a regulovať svoje správanie, chrániť svoje zdravie a životné prostredie a rešpektovať všeľudské etické hodnoty,
 8. získať všetky informácie o právach dieťaťa a spôsobilosť na ich uplatňovanie.

Úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru výchovy a vzdelávania v odbornom učilišti, môže žiak získať nižšie stredné odborné vzdelanie, ktoré sa podľa stupňa zvládnutia príslušných kritérií výkonov a posudzovania kvalifikácie na výkon pracovných činností člení na:

 1. zaškolenie; dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie a osvedčenie o zaškolení,
 2. zaučenie; dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie a osvedčenie o zaučení,
 3. vyučenie; dokladom o získanom vzdelaní a odbornej kvalifikácii je vysvedčenie o záverečnej skúške, dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške a výučný list.

Absolvent môže vstúpiť priamo na trh práce ako pracovná sila s minimálnou odbornou kvalifikáciou alebo pokračovať v ďalšom štúdiu a získať osvedčenie o zaškolení, osvedčenie o zaučení, prípadne vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list v danom odbore.