Spojená škola internátna Michalovce

Dnes je 28.January 2021, meniny má Alfonz, zajtra Gašpar

Školský rok 2020/2021

Stredné školy a školské internáty

V škole prebieha od 2.9.2020 riadne školské vyučovanie. Žiaci sa zúčastňujú vyučovania podľa rozvrhu, so zvláštnym dôrazom na účasť na vyučovaní žiakov, plniacich povinnú školskú dochádzku.

Stredná škola a pracovisko praktického vyučovania vyčlenia na začiatku roka jednu miestnosť pre denne dochádzajúcich žiakov, u ktorých je nariadená okamžitá izolácia, určenú na ich izoláciu na nevyhnutne potrebný čas.

Školský internát vyčlení na začiatku školského roka jednu miestnosť pre ubytovaných žiakov s trvalým pobytom na území SR, u ktorých je nariadená okamžitá izolácia, určenú na ich izoláciu na nevyhnutne potrebný čas.

Pri príprave školského roka 2020/2021 škola zohľadňuje možnosť zhoršeia epidemiologickej situácie.

V čase od 2.9.2020 do 14.9.2020 je povinné používanie rúšok v interiéri školy, pracoviska praktického vyučovania a pracoviska zamestnávateľa pre žiakov, pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a nepedagogických zamestnancov strednej školy.

Školský rok 2020/2021

Otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční 2. septembra 2020 (streda), o 8:30 hodine v jednotlivých triedach.

 - Pri vstupe do budovy je žiak povinný mať nasadené rúško a dezinfikovať si ruky.

 - Žiak odovzdá triednemu učiteľovi vyplnený Zdravotný dotazník a vyhlásenie.

 - Po príchode do školy sa žiaci zdržiavajú vo svojich kmeňových triedach, dodržiavajú zásady ROR (Ruky – Odstup – Rúško).

Štvorlístok 2020/2021

Štvorlístok 2O20/2021

Praktická škola

Praktická škola internátna poskytuje vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností žiakom s mentálnym postihnutím alebo žiakom s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorým stupeň postihnutia neumožňuje prípravu v odbornom učilišti, je súčasťou vzdelávacích programov pre deti a žiakov s mentálnym postihnutím.

viac informácií

Odborné učilište

Absolvent môže vstúpiť priamo na trh práce ako pracovná sila s minimálnou odbornou kvalifikáciou alebo pokračovať v ďalšom štúdiu a získať osvedčenie o zaškolení, osvedčenie o zaučení, prípadne vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list v danom odbore.

viac informácií

Internát

Výchova mimo vyučovania plní dôležitú funkciu vo vzťahu k žiakovi i spoločnosti najmä zdravotno-hygienickú v kompenzácii pracovného zaťaženia v škole, ďalej formatívnu, seba realizačnú, sociálnu a socializačnú funkciu, ako aj preventívnu funkciu z hľadiska kriminality a drogovej závislosti.

viac informácií