Spojená škola internátna Michalovce

Dnes je 21.September 2019, meniny má Ľuboslav(a), zajtra Matúš
skola.jpg

Kritéria prijatia žiakov do 1. ročníka

 

Odborného učilišťa internátneho Viliama Gaňa v školskom roku 2019/2020 otvára:

učebný odbor                                                počet tried          počet prijímaných žiakov     

6491 G 01 obchodná prevádzka - práca           1,5                                 24

pri príprave jedál                                   

2982 G 02 potravinárska výroba - pekár           0,5                                 8

6486 G opatrovateľská starostlivosť                  0,5                                 8

3686 G 10 stavebná výroba - maliarske            1                                   16

a natieračské práce

6491 G 02 obchodná prevádzka -

príprava, skladovanie a predaj tovaru                 0,5                                8

6494 G služby a domáce práce                          0,5                                8

2985 G cukrárska výroba                                    0,5                                8

Príjímacie konanie u všetkých odbor : bez prijímacieho konanie

Spôsob ukončenia štúdia : výučný list

Kritéria prijatia:

  • úspešné ukončenie 9. ročníka ŠZŠ, príp. 9. ročníka špeciálnej triedy ZŠ alebo vzdelávania individuálne integrovaného žiaka v ZŠ alebo ukončenie povinnej školskej dochádzky
  • predloženie Správy z diagnostického vyšetrenia vypracovanú CPPPaP/ CŠPP so záverom, že sa jedná o žiaka so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami podľa § 101 ods. 1 a 4 Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
  • zdravotná spôsobilosť pre danú profesiu a splnenie hygienických požiadaviek pre prácu v potravinárstve
  • každý uchádzač o štúdium spolu so zákonným zástupcom sa na základe pozvania  zúčastní pohovoru pred prijímacou komisiou

Zápis žiaka do 1. ročníka OUI Viliama Gaňa  jeho zákonným zástupcom je stanovený na 29.04.2019 a 30.04.2019.

Kritéria prijatia boli prerokované v pedagogickej rade .

 

Kritériá prijatia žiakov do 1. ročníka

Praktickej školy internátnej v školskom roku 2019/2020 

názov školy                                 počet tried               počet prijatých žiakov

Praktická škola                                    1                                   10

prijímacie konanie: bez prijímacích skúšok

spôsob ukončenia: vysvedčenie

 

Kritéria prijatia:

  • úspešné ukončenie 9. ročníka ŠZŠ, príp. 9. ročníka špeciálnej triedy ZŠ alebo ukončenie povinnej školskej dochádzky – vzdelávanie podľa variantu B alebo C alebo dosiahnutie veku 18 rokov a viac, ak uchádzač nebol vzdelávaný v OU alebo PŠ 
  • predloženie Správy z diagnostického vyšetrenia vypracovanú CPPPaP/ CŠPP so záverom, že sa jedná o žiaka so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami podľa § 101 ods. 1 a 4 Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
  • každý uchádzač o štúdium spolu so zákonným zástupcom sa na základe pozvania  zúčastní pohovoru pred prijímacou komisiou

Zápis žiaka do 1. ročníka PŠI  jeho zákonným zástupcom je stanovený na 29.04.2019 a 30.04.2019.

Kritéria prijatia boli prerokované v pedagogickej rade .

                                                                                                                PhDr. Marianna Behúnová

                                                                                                                              riaditeľka

                                                                   Tešíme sa na Vás!

U nás sa Vám bude určite páčiť

 

Poslaním našej školy nie je len odovzdávať vedomosti a pripravovať našich žiakov na povolanie a získanie prvej kvalifikácie, ale aj formovať u mladých ľudí ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov. Poslaním našej školy je teda čo najlepšie pripraviť mladého človeka napriek jeho hendikepu pre prax a zmysluplný, zodpovedný osobný, občiansky a pracovný život. A súčasne, aby bol dobrým a charakterným človekom. Škola je otvorenou inštitúciou pre rodičov, sociálnych partnerov a širokú verejnosť s ponukou rôznej vzdelávacej a spoločenskej činnosti.

 

Naša škola má nielen vzdelávať, ale aj vychovávať. Naše ciele v systéme výchovy a vzdelávania spočívajú v cieľavedomom a systematickom rozvoji poznávacích schopností, emocionálnej zrelosti žiaka, motivácie k sústavnému zdokonaľovaniu sa, prosocionálneho správania, etiky, sebaregulácie ako vyjadrenia schopnosti prevziať zodpovednosť za seba a svoj rozvoj a tvorivosť. Koncepcia školy je tvorivo-humanistická, prejavuje sa nielen v práci učiteľa, MOV, vychovávateľa, ale aj vo výchovno-vzdelávacom procese u žiakov.

Logom našej školy je štvorlístok, ktorý symbolizuje šťastie, ktoré chceme, aby našich študentov sprevádzalo po celý život.

Slávnostné otvorenie školského roka

Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční v pondelok 2.septembra 2019 o 08:30 v spoločenskej miestosti školy.

Tešíme sa na vás!

Praktická škola

Praktická škola internátna poskytuje vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností žiakom s mentálnym postihnutím alebo žiakom s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorým stupeň postihnutia neumožňuje prípravu v odbornom učilišti, je súčasťou vzdelávacích programov pre deti a žiakov s mentálnym postihnutím.

viac informácií

Odborné učilište

Absolvent môže vstúpiť priamo na trh práce ako pracovná sila s minimálnou odbornou kvalifikáciou alebo pokračovať v ďalšom štúdiu a získať osvedčenie o zaškolení, osvedčenie o zaučení, prípadne vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list v danom odbore.

viac informácií

Internát

Výchova mimo vyučovania plní dôležitú funkciu vo vzťahu k žiakovi i spoločnosti najmä zdravotno-hygienickú v kompenzácii pracovného zaťaženia v škole, ďalej formatívnu, seba realizačnú, sociálnu a socializačnú funkciu, ako aj preventívnu funkciu z hľadiska kriminality a drogovej závislosti.

viac informácií